Naše postupy

Pri stavbách, obnovách a rekonštrukciách historických centier miest, priemyselných zón alebo iných objektov je veľmi dôležité poznať technický stav životne dôležitých jestvujúcich podzemných sietí ako sú vodovod a kanalizácia.
Zo skúsenosti vieme, že tejto otázke nie je venovaná dostatočná pozornosť, čoho dôkazom je že v nespočetných prípadoch zmodernizované stavebné celky alebo jednotlivé objekty sú napojené na jestvujúce, často nefunkčné rozvody.
V priebehu krátkej doby užívania sa objavujú prvé problémy s únikmi vody a nefunkčnou kanalizáciou. Riešenie problému netesných potrubných sietí sa stalo nevyhnutnosťou v každej oblasti ich používania. Preto je veľmi dôležité už v rámci predprojektovej prípravy zabezpečiť ich zmapovanie a celkové posúdenie.

 

Naše postupy zahŕňajú:
 • predprojektovú prípravu
 • projektovú činnosť
 • činnosť po realizácii
PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA:
Vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí:
Je potrebné k získaniu informácií o vedení trás, možného križovania s inými inžinierskymi sieťami a možnosti porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou. Polohu podzemných sietí je potrebné poznať tiež pri rekonštrukčných a sanačných prácach ako aj pri iných stavebných činnostiach, kde sa vyžaduje znalosť priebehu trasy a polohy potrubných systémov v danom mieste.
 • elektroakustické metódy
 • vyhľadávacia sklolaminátová tyč s mlokovým vysielačom
 • monitorovacie kamerovacie systémy

 

Vyčistenie potrubia a zistenie technického stavu (TV monitoring):
Vyčistenie potrubia je nevyhnutnou podmienkou pre diagnostikovanie jeho stavu. Na základe získaných snímok z TV monitoringu je možné posúdiť vhodnosť využitia stávajúcich vedení, alebo navrhnúť technológiu na ich opravu.
Čistenie potrubia:
 • mechanické, oceľovými škrabákmi z pružnej ocele alebo pružinami
 • hydraulicko – mechanické, neupútaný nástroj s vysielačom
 • vysokotlaké čistiace zariadenie pre potrubie DN 50 – 300 mm
 • vysokotlaké kombinované čistiace zariadenie, potrubie DN 150 – 1000 mm, čistenie šachiet, nádrží, septikov

 

TV monitoring potrubia:

 

 • prenosný mechanický monitorovací systém, potrubie DN 50 – 250 mm
 • samohybná farebná kamera s otočnou hlavou, potrubie DN 200 – 1000 mm

 

Celkový priebeh kontroly potrubia sa zaznamenáva na videokazete resp. CD. Získané záznamy a údaje o nedostatkoch sa vyhodnocujú a komentujú cez integrovaný textový systém. Takto získaný protokol zahŕňa druh, rozsah a presnú polohu poškodení.

 

Skúšky vodotesnosti potrubia a nádrží:

Sú vykonávané odbornými pracovníkmi v zmysle platných noriem STN, EN za účelom zistenia tesností, vylúčenia poruchových úsekov a možnosti využitia jestvujúcich rozvodov. Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia.

 

 • tlakové skúšky vodovodného potrubia
 • tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610, skúška vzduchom metóda L, skúška vodou – metóda W
 • tlaková skúška vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905

 

Cieľom skúšok vodotesnosti potrubí a nádrží vo fáze predprojektovej prípravy je zistenie možnosti využitia stávajúcich rozvodov bez následného rizika ohrozenia životného prostredia. Treba tiež poznamenať, že technicky vyhovujúce jestvujúce potrubia a nádrže ušetria nemalé finančné prostriedky.

 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ:

 

Vo fáze projektovej činnosti je potrebné v predstihu /predprojektová príprava/ poznať technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sieti. Na základe týchto skutočností projektant rozhodne o využití jestvujúcich rozvodov, ich rekonštrukcií alebo realizácií nových sietí.

 

Využitie jestvujúcich rozvodov:

Je reálne po zmonitorovaní a zistení technického stavu podzemných rozvodov. Prvoradá úloha sa kladie na ochranu životného prostredia a finančné úspory.

Opravy poškodených potrubí /bezvýkopové technológie/:

 

Vodovod:

 

RELINNING – zaťahovanie nového potrubia PE DN 80 – 500 mm menšej dimenzie do stávajúceho vodovodného rádu.
Ochrana vnútorného povrchu potrubia od DN 80 – 500 mm epoxidovým nástrekom. Nástrek zabraňuje tvorbe inkrustov a tvrdých usadenín.
Ekologické utesňovacie systémy utesňujúce praskliny, netesné spoje, kryštalizáciou celulózových vlákien s prísadami /úžitková voda, kúrenie, pitná voda, domové rozvody/. Materiál pozink, meď, plast, oceľ.

 

Kanalizácia:

Metóda dlhej vložky – osadenie špeciálnej textilnej vložky sýtenej živicou tlakom vody do poškodeného potrubia DN 150 – 1500 mm. Technológia sa využíva na rekonštrukcie hlavných kanalizačných rádov a zberačov.

Metóda krátkej vložky – oprava lokálnych poškodení /spoje, praskliny, diery/ nafukovacím pakrom s tkaninou zo sklených vlákien sýtenou živicou.

RELINNING – vťahovanie flexibilného PE potrubia menšej dimenzie do pôvodného netesného potrubia DN 200 – 300 mm. Metóda sa využíva hlavne pri sanáciách kanalizačných zberačov a stôk, kde je možnosť zmenšenia prietočného profilu potrubia.
Renovácia domových prípojok, strešných zvodov a potrubí od 100 mm flexibilnou tkanou vložkou. Touto metódou je možné vložkovať potrubie s oblúkmi až 90 0.

 

Nádrže:

 

 • Tesnenie železobetónových nádrží tlakovou injektážou použitím polyuretánových živíc. Vopred navrhnutými vrtmi sa do konštrukcie tlakom vtláča tesniaca hmota, ktorá uzatvára póry a praskliny.
 • Tesnenie železobetónových nádrží špeciálnymi tesniacimi hmotami na báze cementov.
 • Tesnenie nádrží laminovaním alebo nátermi s epoxidovými živicami.

 

ČINNOSTI PO REALIZÁCII:

 

Po zrealizovaných prácach, či už nových /investičných/ alebo sanačných /rekonštrukcie stávajúcich podzemných rozvodov/ je potrebné zdokumentovať jestvujúci stav a kvalitu vykonaných prác.

 

Skúšky vodotesnosti:

Skúšky vodotesnosti vodovodného, kanalizačného potrubia a nádrží sú vykonávané pred každým odovzdaním časti alebo celku realizovaného diela. Skúškou tesnosti potrubia dodávateľ dokladuje investorovi kvalitu vykonaných prác a pripravuje dielo na odovzdanie užívateľovi.

 

 • tlakové skúšky vodovodného potrubia
 • tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610, skúška vodou – metóda W, skúška vzduchom – metóda L
 • tlaková skúška vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905
 • každá tlaková skúška je vyhodnotená v protokoloch o vykonaných skúškach

pri skúškach tesnosti kanalizačného potrubia a šachiet sú využívané gumové upchávky VAPO, /prietočné, neprietočné/ pomocou ktorých sa uzatvára vtoková i výtoková časť potrubia. Po uzavretí sa skúšaný úsek tlakuje vodou, alebo vzduchom.

 

TV kontrola:

Kontrolný snímok vykonávame farebnou TV kamerou s nahrávkou skutkového stavu /videozáznam, CD/. Súčasťou prehliadky je správa a protokoly z prehliadky.

 

 

Využitie:

 • odovzdávanie diela /kvalita vykonaných prác – protokol o odovzdaní a prevzatí/
 • kolaudácia /dokladovanie vykonaných prác zainteresovaným organizáciám/
 • marketing /ponuky, výstavy, semináre/

 

Normy:

 • potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí: európske normy v slovenskej verzií EN 13566-1, EN 13566-3, EN 13566-4
 • stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610
 • tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia STN 755911
 • skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží STN 7